Vedtekter Dreverringen Østlandet

1. STIFTELSE

Dreverringen Østlandet ble stiftet i 1982.

2. ORGANISASJON /TILSLUTNING

Ringen er en uavhengig lokal/regional rasering tilknyttet Norsk Dreverring (NDR) Ringen er åpen for medlemmer av en organisasjon godkjent av Norsk Kennel Klubb (f.eks lokal harehundklubb eller Jeger- og Fiskeforening) uansett bosted. Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade ringen, eller er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter at avslaget er mottatt. Ringen skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Person som er ekskludert av NNK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.

3. FORMÅL

Ringen har som formål å ivareta og fremme dreverrasen. Dette søkes oppnådd gjennom et nært samarbeid med NDR og andre lokale/regionale dreverringer tilslutt NDR og med avelsrådet for rasen.

4. VIRKSOMHET

Ringens hovedoppgave skal være å skape et godt miljø omkring rasen, spre informasjon om dreveren, appellere til deltakelse på utstillinger, spor- og jaktprøver og arbeid for utbredelse av rasen. Videre skal ringen arbeide aktivt for avholdelse av arrangementer som ”treff”, kurs, informasjonsmøter, konkurranser og lignende.

5. VALG

Alle valg avgjøres på årsmøtet ved simpelt flertall. Det velges et styre på 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem). Leder velges for 1 år av gangen. Øvrig styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Leder, kasserer og styremedlem kan ikke være på valg samme år som nestleder og sekretær. Det velges 2 vararepresentanter til styret for 1 år av gangen. Det velges 2 revisorer for 2 år av gangen og en vararevisor for 1 år av gangen. Ringens representant (med vararepresentant) til styret i NDR velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav en velges som formann samt 1 vararepresentant. Ved første valg velges 1 medlem for 3 år, 1 for 2 år, og 1 for 1 år. Deretter velges hvert år 1 medlem for 3 år. Varamedlem velges for 1 år av gangen.

6. LEDELSE/STYRETS FUNKSJON

Ringen ledes av styret. Leder, nestleder og sekretær kan utgjøre et arbeidsutvalg som skal ta seg av de løpende gjøremål. Vararepresentantene til styret innkalles til styremøter, men har ikke stemmerrett hvis styret ellers er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene inkludert leder og/eller nestleder avgir stemme. Styret skal tilstrebe enstemmighet i alle avgjørelser. Hvor dette ikke er mulig tas avgjørelsen på grunnlag av simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet skal lederens (evt nestlederens) stemme være avgjørende.

7. ÅRSMØTET

Regnskapsmessig følger ringens virksomhet kalenderåret. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det.

8. VEDTEKTSENDRINGER/OPPLØSNING

Eventuelle forslag til endringer av disse vedtekter fremmes gjennom styret ved lederen. Endringsforslag må fremstilles skriftlige og være lederen i hende innen utgangen av oktober året før behandling på årsmøtet. For godkjenning kreves 2/3 flertall på årsmøtet. Til oppløsning av ringen kreve likeledes 2/3 flertall på årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller ringens aktiva NDR om ikke annet blir vedtatt.

9. LOKALE TILLEGGSBESTEMMELSER

Vedtekten gjelder fra 5. Februar 2008 og erstatter tidligere gjeldende vedtekter.