Dreverringen Østlandet – Statutter

 

§1 Dreverringen har som formål å ivareta og bedre dreverrasen. Det søkes oppnådd ved i fellesskap å skape et godt miljø omkring rasen, appell-lere til deltakelse ved utstillinger og jaktprøver, samt arbeide for utbredelse av rasen.

§2 Dreverringens oppgaver skal i første rekke være å drive opplysning. Den skal ved møter, samlinger og på annen måte forestå opplysnings - arbeide om rasens standard og dreverens egenart og lynne. Den skal på alle måter søke å unngå eventuelle stridigheter som måtte oppstå hundeorganisasjoner imellom. Videre skal dreverringen gjennom samarbeid med avlsrådet arbeide for at de beste individer blir ivaretatt til videre avl.

§3 Dreverringen er en uavhengig interessegruppe. Den er ikke tilsluttet noen sentral hundeorganisasjon. Medlem av organisasjon godkjent av Norsk Kennel Klub og som er bosatt i det området som til enhver tid av årsmøter er bestemt å være ringens virkeområde kan bli medlem av dreverringen. Samme rett har medlem av lokal hundeorganisasjon godkjent av Norsk Kennel Klub som ligger innen virkeområdet selv om vedkommende er bosatt et annet sted.

§4 Dreverringen ledes av et styre på 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. De tre førstnevnte skal utgjøre et arbeidsutvalg som skal ta seg av de løpende gjøremål. Styret velges for 2 år av gangen. Det velges 2 vararepresentanter til styret for 1 år av gangen. Vararepresentantene innkalles til styremøtene, men har ikke stemmerett hvis styret for øvrig er fulltallig. Kontakt – menn kan velges i strøk som ligger i utkanten av ringens virkeområde. Videre velges 2 revisorer for 2 år av gangen, og 1 vararevisor for 1 år av gangen. Det velges for hvert år valgkomite bestående av 3 medlemmer hvorav en velges som leder, samt 1 varearepresentant. Alle valg avgjøres av årsmøtet ved simpelt flertall.

§5 Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar måned. Ekstrordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling til årsmøte skal sendes minst 3 uker i forveien. Kontigenten for inneværende år fastsettes av årsmøte.

§6 Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade ringen, eller som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern”. Person som blir nektet opprak kan anke avgjørelsen inn for Ringens årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter at avslaget er mottatt. Ringen skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan IKKE opptas som medlem.

§7 Endringer av disse statuttene kan bare gjøres av årsmøte med minst 2/3 flertall.