Referat årsmøte 2020

Årsmøteprotokoll Dreverringen Østlandet 2020
Årsmøte Dreverringen Østlandet 26.02.2020 på Nebbenes kro nordgående kl. 19.00.
Det var 12 fremmøtte medlemmer inklusive styret.
Leder åpnet møtet kl. 19.00 og ønsket de fremmøtte velkommen.
1. Godkjenning av innkalling.  - Godkjent uten anmerkning.
 
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll. - Ståle Glad Iversen valgt til ordstyrer og Glenn Espen Sparby som referent. Vegard Aasdalen og Per Kristian Olsen foreslått og valg til å underskrive protokoll.
 
3. Godkjenning av saksliste - Godkjent uten anmerkning.
 
4. Årsberetning -  Lest igjennom av ordstyrer og godkjent. 
 
5. Regnskap - Regnskapet ble gjennomgått av kasserer og godkjent av årsmøtet. Revidert og godkjent av revisorene.
 
6. Innkomne saker - Sak 1. DRØ’s unghund 2018 - Innsendt sak dreier seg om at vinner ikke oppfyller kriteriene for kåringen.  - Kriteriene for kåringen som ligger ute på nettet samsvarer ikke med de som gir grunnlag for kåringen. Disse har blitt tilpasset av styret, etter at de ble diskutert på et tidligere årsmøte, og styret beklager at disse ikke har blitt lagt ut på nettet. Det var kun en innmeldt hund og således kun en kandidat, derfor ble den kåret til DRØ`s unghund 2018. Nyeste versjon av kriterier legges ut på nettsida.
 
-  Sak 2. Uttak til klubbkamp - Det er stilt spørsmål angående uttaksregler for hvilke hunder som ble valgt ut til klubbkampen mot Värmland. 
- Styret redegjorde for hvordan uttaket ble gjort og at det er i henhold til praksisen som brukes ved klubbkamp uttak. Det ble påmeldt flere hunder enn det som er normalt og derfor kom ikke alle med på klubbkampen i høst. Det er sjelden dette skjer og styret ser at det er behov for å få laget nye uttaksregler som vil bli publisert på nettsiden i god tid før jaktprøvesesongen starter.
 
7. Valg - Etter gjennomført valg ble styret: - Leder Ståle Glad Iversen valgt for ett år (2020). - Nestleder Geir Dalby tar over for Kim Alund og velges for periodens siste år (2019, 2020). - Kasserer Glenn Espen Sparby valgt for 2 år (2020, 2021). - Sekretær Tom Axel Solås ikke på valg (2019,2020). - Styremedlem Per Kristian Olsen valgt for 2 år (2020, 2021). - Varamedlem Morten Skjølås valgt for ett år (2020). - Varamedlem Christer Jansson valgt for ett år (2020). - Revisor Ole Lund valgt for 2 år (2020, 2021). - Revisor Roy Sandbekkbråten valgt for 2 år (2020, 2021). - Valgkomite Geir Dalby (leder, 2020) ikke på valg. - Valgkomite Kurt Haugen (2020, 2021) ikke på valg. - Valgkomite Vegard Aasdalen (2020, 2021, 2022) NY.
 
Leder takket for innsatsen til de som gikk ut av styret og foretok premieutdeling for DRØ`s unghund 2019 som ble Grunnesbakkens Zanto  tilhørende Øyvind Hårstadhaugen med 7,0 poeng og DRØ`s drever 2019 som ble Stakkelias Dacco tilhørende Roger Engen med 16,8 poeng. 
 
 
Møtet hevet 19.50
 
Referent Glenn Espen Sparby
 
Underskrift 
Per Kristian Olsen         Vegard Aasdalen
 
-----------------------------------------                ---------------------------------------

Protokoll fra årsmøte i DRØ 2019

Referat styremøte 22.06.2016

Referat Årsmøtet 29/2-16

Årsmøte 29.02.2016. kl 1900 Nebbenes Nord

Tilstede: styret + 8 medlemmer. Til sammen 15 stk.

 

Sak 1. 

Godkjenning av innkalling:  Godkjent

Sak 2.

Valg av ordstyrer:  Bjørn Arild Aalborg

Sak 3.

Godkjenning av saksliste:  Godkjent

Sak 4.

Skrive under årsmøte protokoll:  Christer Jansson og Kim Alund

Sak 5.

Årsberetning:  Godkjent

Sak 6:

Regnskap:  Kasserer Glenn Espen Sparby la frem regnskapet og det ble godkjent.

Sak 7:

Endring av kontingent:  Uendret. Fortsatt 200 kr.

Sak 8:

Innkommende saker:  Ingen saker har kommet inn.

Sak 9:

Valg:  Nye styret:

Leder:                      Geir Dalby                        Gjenvalg 1 år     2016-2017

Nestleder:              Ole Kristian Øfstås          Ikke på valg       2015-2017

Kasserer:                 Glenn Espen Sparby      Gjenvalgt 2 år    2016-2018

Sekretær:                Hilde Gaustad                  Ikke på valg      2015-2017

Styremedlem:        Willy Gaustad                  Gjenvalgt 2 år   2016-2018

1 vara:                      Kim Alund                        Ny 1 år               2016-2017

2 vara:                     Christer Jansson              Gjenvalgt 1 år   2016-2017

Valgkomiteen: Leder Bjørn Arild Aalborg, Stian Bjørnerud og Morten Skjølås

Revisorer:  Gjenvalgt Ole Lund og Roy Sandbekkbråten

Sak 10:

Utdeling av fat til Østlandet`s Drever og Unghund:

Styret vil få gratulerer Terje Korsmo med Bloksbergets Vivva som vinner av Østlandet`s Drever 2015 med 20 poeng.

Styret vil også få gratulere Kenneth Olsen med Kværnhus Fabian som vinner av Østlandet`s Unghund 2015 med 13,3 poeng.

 

Ole Lund informerte litt fra avelsrådet.  I løpet av 2015 har det vært større etterspørsel enn det er tilgjengelig valper.

Vi hadde salg av lodd. Salget ble på 1135 kr.

Landskampen vil bli arrangert i finland øst i 2016.

Sak 11.

Innkommende saker fra NDR:

1. Jaktprøver etter jul i januar/februar på hjort og rådyr. Dette ble det stemt over 9 for og 3 mot.

2. Høringsutkast: Integrering av raseringer til Norsk Harehundklubbs Forbund. DRØ stiller seg posetive til dette.

 

Representanter til NDR:  Geir Dalby og Kim Alund.

 

Referent Hilde Gaustad